Title Quasi-static nucleation model; 2, Possible application for certain ice-forming mechanisms [Kvazistaticheskaia model' nukleatsii; 2, Vozmozhnost' primeneniia modeli dlya nekotorykh mekhanizmov l'doobrazovaniia]
Author Bekryaev, V.I.; Kryukova, S.V.
Author Affil Bekryaev, V.I., Rossiiskii Gosudarstvennyy Gidrometeorologicheskii Universitet, Russian Federation
Source Meteorologiia i Gidrologiia, 2009(11), p.30-36, . Publisher: Gidrometeoizdat, Moskovskoe Otdelenie, Moscow, Russian Federation. ISSN: 0130-2906
Publication Date 2009
Notes In Russian with English summary. 3 refs. GeoRef Acc. No: 310067
Index Terms crystal growth; crystals; experimentation; freezing; ice; mathematical models; nucleation; applications; experimental studies; numerical models; overcooling; theoretical studies
Publication Type journal article
Record ID 65006786